NGABE IYINI YONA

Kungenzeka ukuthi usuke wezwa phambilini mayelana ne TSS okanye okwaziwa nge Toxic Shock Syndrome. Siyazi ukuthi kuzwakala kuthusa, kuyinto engajwayelekile neze kodwa kungukugula kwangempela okungenzeka kwesinye isikhathi kubulale, kepha kuhle ukuthi uthole wonke amaqiniso.

Kukholakala ukuthi kudalwa ubuthi obudalwa okanye obenziwa igciwane elaziwa nge Staphylococcus futhi ingadaleka kowesilisa okanye kowesifazane kungakhathaleki iminyaka kudalwa(ukusha,ukuncinzwa izilwanyana okanye emva kokuthi kade uhlinziwe) ingxenye yalokhu kuyenzeka kube ukuthi owesifazane usesikhathini. Amantombazane okanye abesifazane abaneminyaka engaphansi kwengama-30 bazithole besegcupheni ngenxa yamasosha abo omzimba angakakhuli kahle

Izimpawu

Izimpawu zingaqala futhi zingabonakala ngokushesha, zibonakale njengomkhuhlane uma kusaqala:ukunyka kwe mfiva (ijwayele ukudlula ku 39°ukushisa ukungazizwa kahle okanye ukuquleka,ukuphalaza,ukukhishwa isisu okunganqamuki, ukubuza okufana nokuqubuka umphimbo obuhlungu okanye nobuhlungu bamamasela.

Konke lokhu kungenzeka kungenzeki ngesikhathi esisodwa kodwa uma uthukile futhi unokusaba ubhekene nalezizinkomba ngesikhathi usesikhathini, khipha ithemponi bese ufuna usizo lwezempilo ngokushesha.

Njengoba sewazi, siphinde sinikezele ngolwazi kwiphakethe ngalinye lama themponi esiwafakela emakethe. Sifaka ulwazi olusha njalo ngakho ke kubalulekile ukuthi njalo ufunde ipheshana.

Izindaba ezinhle

Uma isheshile ukutholakala i-TSS iyalapheka ngempumelelo Futhi iningi labantu lilapheka livuke qingqo.

Nginciphisa kanjani ingcuphe?

Nakhu okungakusiza ukunciphisa ingcuphe yokuthola okwaziwa nge menstrual TSS:

  • Hlamba izandla zakho ngaphambi nangemuva kokufaka ithemponi
  • Shintsha ithemponi lakho njalo emva kwamahora ama-4-8 noma uzijwayeze nje ukulishintsha uma kudingeka.
  • Sebenzisa izimunci zamathemponi ezimunca kancane
  • Sebenzisa iphedi/umsubelo okanye amalayina kusukela ngesikhathi ngesikhathi usesikhathini
  • Ungalinge ubhanqe amathemponi amabili ngesikhathi esisodwa
  • Khumbula njalo ukukhipha ithemponi uma usuphumile esikhathini
  • Uma usebenzisa ithemponi ebusuku yenza isiqinisekiso sokuthi ufaka elish ngaphambi kokuthi ulale uphinde futhi uqikelele ukuthi uyalikhipha futhi ekuseni.
  • Ukuthola olunye ulwazi vakashela ku-www.tssis.com

English

CHOOSE YOUR
LANGUAGE

Language:

SUBMIT