KWENZAKALANI EZINSUKWINI ZAMI EMVA KOKUBELETHA?

Emva kokubeletha kungenzeka ube nokopha okuincane enkomeni yakho, lokhu okwaziwa ngokuthi i-‘lochia’lokhu kuthi akufane nokuba sesikhathini njengoba kuyaye kwenzeke lapho isibeletho sisuke sigcina izinsalela zezicutshana emva kokuthi uthole umntwana. Lezi zicutshana kanye nezicubu zomzimba zisuka lapho kade kuhleli khona umbungu ezindongeni zesibeletho lapho zisuke zingasadingeki khona.

OLUNYE ULWAZI OLUBALULEKILE

Ukuya esikhathini kungaqala futhi noma nini. Kujwayele ukuthi kuqale emva kwamasonto ayi-5-6 emva kokuthi usushintshele ekunceliseni umtwana ibhodlela okanye lapho esexuba enceklaibhodlela aphinde ancele ibele.

Uma uqhubeka umncelisa ibele kungenzeka ungaqali ukuya esikhathini kuze kuba ukuthi uyayeka ukuncelisa ngenxa yokuthi ukuncelisa ibele kuyaziwa ngokuphazamisa ukuhamba kweqanda.

Kunzima ukuqagela ukuthi uzoqala nini futhi ukuthi uye esikhathini futhi njengoba kuthatha isikhathiukuthi amahomoni ubuyele esimweni sawo. Kungenzeka abuyele emva kwenyanga emva kokubeletha okanye kuthathe omunye unyaka. Kokubili lokhu kujwayelekile.

Uma ukhathazekile ngalokhu, khuluma nodokotela kodwa qaphela ukuthi noma kungathiwa awukho esikhathini akhona amathuba okuthi ukhulelwe uma kuwukuthi kawuhleli okanye kawuzivikeli.

Noma kungathiwa ubelethe ngokwemvelo okanye uye wahlinzwa, ukukhulelwa nje kukodwa kungakwenza buthaka iphansi lamamasela epelvic yakho lokhu okungadala ukuthi kungabi sesimweni esisodwa ukuphuma komchamo okanye uzwele ngesikhathi wenza ucansi.

Njengoba ungeke uthande ukuvashela amantombazane ihora nehora, ongoti bathi ukuvocavoca iphansi lepelvic yakho emva kokubeletha kuyasiza ukuqinisa ama masela futhi. Ngalesi sikhathi ukusebenzisa amalayina okanye izivikela kungcola kuyasiza njengoba ukuvikela kunoma ikuphi ukuvuza okungalindelekile.

Emva kokubeletha lindela ukopha okudalwa ukuthi usanda kubeletha okwaziwa nge (lochia) lokhu okuthatha izinyanga. Amaphedi/ Imisubelo iyona ongayisebenzisa ngalesisikhathi.

Njengoba isilonda esitholakala ezindongeni zesibeletho kungenzeka kube ukuthi kasikapholi kanti namamasela asabuthaka, ngeke wakwazi ukuthi usebenzise amathemponi isikhathi esithe ukuthi xaxa, kuze kuba wukuthi uvakashela unesi wezokubelethisa okanye udokotela emasontweni ayi-6 emva kokubeletha. Bazokutshela ukuthi ungaqala nini futhi ukuthi usebenzise amathemponi.

Akuyona into engajwayelekile ukuthi uthole ukugeleza kube kukhulu futhi kungajwayeleki khathi usesikhathini, kepha ke ungafisa ukusebsnzisa ngokushintshashintsha phakathi kwama themponi kanye namaphedi/imisubelo kuze kuba ubuyela kokujwayelekile.

Abakwa-Lil-lets benze amaphedi/imisubelo agoqwe ngokuthambile okwenza kube kuhle ukuwasebenzisa emva kokubeletha.

English

CHOOSE YOUR
LANGUAGE

Language:

SUBMIT