Usuqalile ukuba sesikhathini okokuqala

Kuhle lokho! Kuwuphawu olusho ukuthi usungowesifazane osemncane.

Ngabe ngidingani?

Okokuqala nje uzodinga amaphedi/imisubelo. Buzau mama wakho, udadewenu noma u anti kokunye ungalindela ukuthi kushintshe njalo emva kwamahora ama-3kuya kwama-5.

Ngaphambi kokuthi ulale kungenzeka ufise ukushitshele kwiphedi/umsubelo okwewenzelwe ukusetshenziswa ebusuku, lokhu kuzokunikeza ukuvikeleka okuthe xaxa njengoba uma ulele uyaye uphenduphenduke kuze kuba ukuthi uyavuka ngakusasa ekuseni.

Kungathatha isikhathi esingakanani?

Ukuba kwakho sesikhathini kwakhu kungathatha izinsuku ezi-2ukuya kwezi-5 kodwa kungenzeka kuze kube ezi-10.

Uma kungukuthi uyaye ubhale phansi kwibhukwana lakho elaziwa nge dayari ukuthi uqale nini, emva kwesikhathi uzoqala ukuthe ulandele indlela okwenzeka ngayo futhi kuphinde kukunike umqondo wokuthi ungahle ulindele nini ukuthi ubuye uye esikhathini. Ukuya kokuqala esikhathini kuyahluka njenganoma ikuphi ukuya esikhathini, kungahluka kwintombazana ngayinye kuhluke ngokwegazi eliphumayo nangobude bokuba sesikhathini, konke lokhu nje kujwayelekile.

Kungani Ngiya esikhathini?

Kuwuphawu lokuthi owesifazane usengene esigabeni sempilo yakhe lapho umzimba (isibeletho kanye nesingezansi sesikhulile/sesivuthiwe ngokwanele futhi umhubhe osuka esibelethweni kanye nomlomo wenkomo owaziwa nge-cervix ukuya enkomeni usuvulekile ukuvumela uketshezi oluphuma uma usesikhathini ukuthi luphume. Ngamanye amazwi kuyindlela umzimba wakho osuke usulungiselela ingomuso.

Ngizobuye ngiye nini esikhathini?

Uma nje sewujwayele uzophinde futhi, uqala phakathi kwezinsuku ezingama -21 ukuya kwezingama-31. Kodwa uma usaqala kungathatha ngaphezulu kwalokhu. Kungenzeka umzimba wakho uthathe iminyaka ukuthi ulandele indlela ejwayelekile yawo yokuya esikhathini.

Mayelana nolwazi oluthinta ukungena esikhathini kokuqala kanye nokubhekana nokuthomba, umuzwa ohambisana nalokhu kanye nokukhula, bheka isigaba sabasakhula

English

CHOOSE YOUR
LANGUAGE

Language:

SUBMIT