KUNGANI KUFANELE NGIKUHLELELE UKUBA SESIKHATHINI?

Umjikelezo wakho wokuba sesikhathini ungaqala nanoma yinini nanoma ingamiphi iminyaka kusukela eminyakezi eyi-8kuya kweyi-18 futhi izoba yingxenye yempilo yakho kuze kuba ufinyelela eminyakeni engama-50. Njengoba uzobe uqhubeka uba sesikhathini iminyaka eminingi kubalulekile ukuqonda ukuthi kwenzakalani ukuze uzokwazi ukulawula.

UMJIKELEZO WAMI WOKUBA SESIKHATHINI UTHATHA ISIKHTHI ESINGAKANANI?

Uvamise ukuzwa kuthiwa umjikelezo wokuba sesikhathini uthatha izinsuku ezi-28. Ngokweqinis, kuyahluka kakhulu inyanga nenyanga nakumuntu ngomuntu. Kusukela eminyakeni engama-21 kuya kwengama-34 kujwayelekile. Cindezela kuma video ukuze uzobona ukuthi kwenzakalani ngesikhathi somjikelezo wakho.

Click on the video to see what’s going on during your cycle.

Izinsuku ezingama-28 zokuba sesikhathini

Izigaba zokuba sesikhathini

Izinsuku 1 - 5

Usuku lokuqala lusho ukuqala kokuba sesikhathini ilapho wena (okanye isizalo ukukubeka kucace)sisuke sidedela ingxube yegazi kanye nezondla mzimba ikukhipha emzimbeni lokhu ke kungahluka ngokombala kanye nangokwesimo.

Kungenzeka uzwe sengathi liningi igazi olahlekelwa yilo kodwa ngokweqiniso liphakathi kwe 10 kuya kuma 80 wama mililitha igazi elingaphuma khathi usesikhathini. Ukuba sesikhathini kuvamise ukuthatha izinsuku ezi-2 kuya kwezi-5 kuyenzeka ke futhi kuze kube yizinsuku ezi-10,ukulahleka kwegazi okuningi kuvamise ukuba sezinsukwini ezi-2 zokuqala kanti abanye besifazane bayaye babone ngokuthi baphathwe isilumo, izinhlungu eqolo kanye nobuhlungu bezinyawo ukuthi sebesesikhathini.

Isigaba esaziwa nge Follicular

Izinsuku 6 - 13

Okuningi okwaziwa nge Oestrogen kuyakhiqizeka ngalesi sikhathi njengoba amaqanda esuke elungiselela ukudedela imbewu. Umzimba wakho nawo usuke ulungiselela ukukhulelwa ngakho ulwelwe lwesizalo(sikhuluma ngesizalo futhi) lapho luqala khona ukwakhela futhi. Lesi isgaba esingaqondakali somjikelezo wakho futhi kungenzeka umjikelezo wakho uthathe isikhathi esifishane okanye ube mude kunalezo zinsuku ejwayele ukushiwo ezingama-28.

Ukuvundiswa okwaziwa nge- Ovulation

Usuku 14

Cishe usuke sewuphakathi nendawo nomjikelezo wakho, imbewu iyaye lidedele elinye lamaqanda aziwa nge miniscule, eyaye yehle njalo nge ngamashubhu ehlisa iqanda eliyisa lapho kuyaye kuhlangane khona nembewu yowesilisalapho kuyaye kuhlangane khona bese eyakhulelwa owesifazane.

Imbewu yowesilisa inesikhathi esingangamahora ayngama-48 lapho ihlangana khona neyowesifazane, imbewu yowesifazane esuke ingathintekanga okanye ingavundisekanga iyaye imuncekele emzimbeni. Ukuku lwesi-6 ngaphambi kwalokhu kanye nangemva kwalesisigameko, ngalesisikhathi makhulu amathuba okuthi owesifzane akhulelwe uma engasebenzisi izivikela okanye engahleli.

Isigaba esaziwa nge Leteal

Izinsuku 15 - 28

Iisgaba sokugcina ngaphambi kokuthi uqale futhi ube sesikhathini.

Izinsuku zokungcina eizyi-14 lapho umzimba wakho ukhiqiza khona okunye okwaziwa nge oestrogen kanye ne progesterone lokhu okudala ukuthi ulwelwe lwesizalo (eiske sakhuluma ngakho)luvokomale luvokomaliswa igazi kanye nezakhamzimba.

Uma ungakhulelwe amazing alokhu okwaziwa ngokuthi iprogesterone ayehla okkudala ukuthi lolulwelwe lwesizalo lugqashuke okanye ludabuke bese ubuyela kumjikelezo wakho futhi wokuya esikhathini.

English

CHOOSE YOUR
LANGUAGE

Language:

SUBMIT