Usufikelele esigabeni sokungayi esikhathini esaziwa nge-‘menopause’ ezinyangeni ezi-12emva kokuya kwakho okokungcina esikhathini, lokhu kujwayele ukwenzeka uma usumaphakathi neminyaka engamashumi amahlanu.

Yilapho iqanda lingasahambi bese ukukhiqizeka kwalokho owaziwa njenge-oestrogen kuncipha.

Ukungayi esikhathini okanye i-menopause kuyenzakala njengoba uzobona ukungayi esikhathini kwanda futhi nezikhathi zokuba sisikhathini zigqagqana kuze kufike lapho ungasayi kwasanhlobo.

Kwabaningi lokhu ukungayi esikhathini kuyaye kuqale kuvele kubuye kwaziwe njenge-peri menopause okanye I-menopause okanye ukudlulisela okudala ukuthi iningi elibhekene nalokhu lizithole liphazamiseka ngokomoya kanye nangokomzimba lokhu kungaqala eminyakeni eyi-10 ngaphambi kokungayi esikhathini okwaziwa nge-menopause.

  • Ngokomphefumulo, kungaphazamisa indlela okhumbula ngayo kanye nangendlela onaka ngayo, uzizwe ukhathele,ucikeka kalula futhi ungenasikhathi sokunaka izinto futhi ungaluthandi ucansi.
  • Ngokomzimba, kungenzeka uzizwe unesifuthefuthe, ujuluke, ugodole, uphathwe ikhanda, ukhuluphale, ubuhlungu bama masala, ubuhlungu balapho kuhlangana khona amathambo, umchamo oshisayo, ukuphazamiseka uma ulele kanye nokuqala kuphephezele izinwele zingakhombisi impilo izinwele.
  • Ungaphinda futhi ubone ushintsho lokulahleka kwegazi uma usesikhathini ubone ukugeleza okukhulu futhi.Ngalokhu uzofisa ukuqala phansi ubheke okusebenzisayo njengezivikela uma usesikhathini.

Noma ungazizwa umncane, kodwa uzobe ungasasekho sengcupheni yezinkomba ezaziwa nge- perimenopausal futhi akusafanele uzixake ngokuya esikhathini kanye nokuhlela, Iqiniso nje lithi lokhu kungasho inkululeko.

Njengoba amahomoni akho ezobe engasalingani ngiokwezinga kubalulekile ukuthi unakekeimpilo yakho yonke.Uma unokungazizwa kahle, yezinhlungu, ukuvuvukala okanye ukopha emva kokuthi ungasayi esikhathini okwaziwa nge-Menopause, yenza isiqinisekiso sokuthi ubonana nodokotela ngokushesha.

  • Kungenzeka ubone inkomo yakho ilokhu yoma nje njengoma izindonga zomlomo wesinye lokho kungadala ukuthi inkomo inciphe
  • Ingaphandle libukeke njengengaphakathi bese lokhu okwaziwa nge labia kushintshe
  • Kujwayelekile ukuthi umchamo kanye nenkomo kuthole izifo
  • Ungezwa kwesinye isikhathi umchamo usufuna ukuphuma ngokushesha kungasabekezeleleki ukuphiswa, kwesinye isikhathi uphunyuke ukhiphe amathonsana omchamo khathi uthimula okanye ukhwehlela
  • I-Osteoporosis-okuyisimo lapho amathambo encipha khona, lokhu kudalwa ukuncipha kokwaziwa nge-oestrogen okudala ukuthi ithambo linciphe bese kuba lula ukuthi liphuke
  • Isifo senhliziyo amafutha adalwa ukukhuluphala adala ukuthi imithambo yegazi ivaleke bese lokho kwandisa amathuba okuphathwa isifo senhliziyo okanye ushawe unhlangothi
  • Ukuguga kwesibeletho lapho isinye sivele siwe siphume ngaphandle enkomeni

English

CHOOSE YOUR
LANGUAGE

Language:

SUBMIT