NGABE KUYINI UKUBA SESIKHATHINI OKUNGAJWAYELEKILE?

Uma ukuba kwakho sesikhathini kuhluka ubude besikhathi maphakathi nokuba sesikhathini, kujwayele ukuthi kubizwe ngokuba sesikhathini ‘okungajwayekile’futhi kujwayeleke ukuthi kudale ukuthuka. Kodwa lokhu kuyaye kwenzeke nje ngokwemvelo ngenxa yezizathu eziningi. Isibonelo, ukuba sesikhathini kujwayele ukuthi kungajwayeleki uma usaqala ukuthi ungene esikhathini ngenxa yamazinga amahomoni asuke ehla aphinde anyuke. Lokhu okufanayo kuyenzeka uma usufika esiphethweni sokungena esikhathini. Kulokhu kokubili asikho isidingo sokuthi uthukeokanye uphatheke kabi.

Ngingazi kanjani?

Ngingazi kanjani ukuthi ukuba sezinsukwini kwami akujwayelekile noma kukhona into engalungile?

Uma kuyinto engajwayelekile ukuba kwakho sesikhathini kuthatha phakathi kwezinsuku ezingama-21 kuya kwezi-34 sekuhlangene ukuya kwakho esikhathini kuthatha izinsuku ezi-2kuya kwezi-5 (kodwa lokhu kungenzeka kuze kuthathe izinsuku ezi-10).

Ukuya esikhathini okungaqondakali

Uma ungangeni kuloluhla ukuba kwakho sesikhathini kuchazwa njengokungaqondakali. Ikakhulukazi ukuba sesikhathini okungaqondakali kukleliswe ngaloluhlobo:

  • Ukopha maphakathi nokuba sesikhathini okanye sewuqedile ukwenza ucansi
  • Ukuba sesikhathini ngaphansi kwezikhathi eziyi-9 onyakeni
  • Uhlelo lokuba sesikhathini okuthatha ngaphansi kwezinsuku ezingama-21

Ukuphazamiseka kohlelo lokuya esikhathini

Uhlelo lwakho lokuya esikhathini lungaphazamiseka luphazanyiswa yilokhu okulandelayo;

  • Ukushintsha izinto zokuhlela
  • Ukwehlisa kakhulu izinga lokudla
  • Ukuzivocavoca kakhulu
  • Isifo esithintene neqanda lowesifazane esaziwa nge- Polystic ovary syndrome

Njengoba sonke sihlukile, umehlukwana omncane uyinto nje ejwayelekile. Kodwa uma uthukile okanye unovalo bonana nodokotela wakho ukuze ezokusiza ukuthi ubone ukuthi yini edala lokho. Ngaleso sikhathi ukusebenzisa okanye ukugqoka izivikela kungcola ezikhindini ezincane zabesifazane kuhle ukuze uvikeleke futhi uzozizwa uphephile.

English

CHOOSE YOUR
LANGUAGE

Language:

SUBMIT