NGABE KUYINI UKUGELEZA OKUKHULU UMA USESIKHATHINI?

Ukugeleza okukhulu khathi usesikhathini okubuye kwaziwe nge- (Menorrhagia) kuchazwa njengokuthi ukulahlekelwa igazi eliningi nyangazonke. Uma nugomunye walaba besifazane abanalokhu, yazi ukuthi kawuwedwa o-1 kwaba-3 besifazane babhekana nalokhu.

Kungakuphazamisa ngokwengqondo,ngokomzimba kanye nangokomphefumulo kodwa izindaba ezinhle yilezi akuyona into engako lena, Ukusho lokhu nje,uma ubona ukuthi ukugeleza kwakho khathi usesikhathini kungaphezu kwalokho okujwayelekile futhi kuyaphazamisa izinhlelo zakho zansukuzonke, kungakuhle ukuthi lokhu ukubonisane nodokotela wakho.

Udokotela wakho engakucela ukuthi ube nebhukwana lapho ozodinga ukuthi ubhale khona ukuthi mhlamphe kukuthatha isikhathi esingakanani ukuba sesikhathini, uvamise ukulishinstha emva kwesikhathi esingakanani iphedi, ukuba khona komehluko ekugelezeni kwakho kanye nomthelela okunawo ezintweni ozenza nsukuzonke.

Izimpawu zokugeleza okukhulu:

  • Udinga ukuthi usebenzise kokubili amaphedi/imisubelo kanye namathemponi
  • Wopha kuze kuphumele ezingutsheni okanye embhedeni
  • Uya esikoleni okanye ekolishi noma emsebenzini ugula
  • Wopha kuze kudlule ezinsukwini ezi-10
  • Uthola ukuthi udinga ukushintsha ithemponi elimunca kakhulu njalo emva kwamahora amabili
  • Ukungabi bikho kahle kwe ayoni aba-2 kuya -3,besifazane abaonokugeleza okusezingeni eliphezulu baye babe nalokhu kugula.
  • Ukhipha ihlule eliningi legazi

Njengoba sike sasho, ukugeleza okukhulu kakukhona ukuthi kukhona okungahambi kahle. Ukwehla nokunyuka kwamahomoni kuyimbangela enkulu yokugeleza kakhulu uma usesikhathini uma usaqala ukuba sesikhathini futhi ngokuhamba kweminyaka uma sewusondelela ekungangenini esikhathi.

  • Ukhoyela owaziwa (intwana eshuthekwayo yokuhlela eyaziwa nge-IUD),noma kuzwakala kudida kodwa ucwaningo selikukhobisile ukuthi lokhu (IUD) inamahomoni aziwa nge ‘levonorgestrel’angasiza abesifazane abanenkinga yokopha kakhulu uma besesikhathini,okwaziwa ngama-Fibrods kanye ne polyps esibelethweni kungaphinda futhi kudale ukugeleza okanye ukopha okukhulu ngesikhathi usezinsukwini zakho.
  • Ngesinye isikhathi uma uphethwe isifo sokukhula kwesicubu esibelethweni esaziwa nge-Endometriosis kungenzeka ube nokopha okanye ukugeleza okukhulu khathi usesikhathini.

English

CHOOSE YOUR
LANGUAGE

Language:

SUBMIT