NANSI EMINYE YEMIBUZO ESIJWAYELE UKUBUZWA YONA

Uma ungayitholi impendulo oyidingayo yiya kulwazi kanye nezaluleko ukuze uthole olunye usizo.

Ithemponi kufanele ligqokwe amahora aphakathi kwa-4-8. Uma udinga ukulishintsha ithemponika ngaphansana nje kwamahora ama-2 ulisebenzisile ufuna ukusebenzisa elimunca kakhulu ezinsukwini lapho ukugeleza kuphezulu. Khumbula ukusebenzisa elimunca kancane uma ukugeleza sekwehlile.

Lokhu kuyahluka ngesikhathi kuqhubeka ukuya ocansini, kusukela kukugeleza okukhulu kwegazi khathi usaqala ukuba sezinsukwni zakho. Siphakamisa ukuthi ushintshe izimunci zamathemponi ukuhambisana nokugeleza kwegazi ukuze uqinisekise ukuthi uphephile ngokwanele.


Nasi isibonelo sokugeleza khathi usesikhathini, ukugeleza kungabukeka kanjena.

Njengoba ubona, ukugeleza kungehluka usuku nosuku kodwa uma usebenzisa amathemponi kungadingeka ukuthi usebenzise osayizi abahlukene ngokwahlukana kwezigaba ziokuba sesikhathini

Abanye besifazane bangasebenzisa kuze kufike kwizinhlobo ezintantu ezahlukene zokumunca zamathemponi khathi besesikhathini.

Kodwa lokhu akunjalo kuwona wonke umuntu njengoba kufanele uzibhekele indlela oba ngayo sesikhathini.

Abakwa Lil-lets banezinhlobo ezahlukene zezimunci zamathemponi noma kungathiwa ubhekene nokugeleza okukhulu uzowuthola umkhiqizo ohambisana nawe.

Yebo ungaya. Ezimweni ezingajwayelekile, futhi ungakhulelwa okanye uthole izifo ezithathelana ngokocansi.

Kungenzeka kube nephungana elincane uma usesikhathini. Amathemponi angakusiza kulokhu ngoba wona afakwa ngaphakathi.

Uwafaka kanjani amathimponi aziwa ngama –Applicator

 • Hlamba izandla zakho
 • Yenza isiqinisekiso sokuthi intambo iyalenga ngaphandle lengaphakathi lethunjana
 • Donsa ithunjana langaphakathi uyidonsele ngaphandle kuze kuba wukuthi iyama ezansi lengaphandle lapho uzozwa khona umsinjwana wokuqhuma.
 • Bamba okokushutheka okwaziwa nge-Applicator ngesithupha kanye nomunwe wakho waphakathi nendawo ngezansana nje kwamaringi okanye okuzindilingana
 • Beka ichopho lokokushutheka okwaziwa nge-Applicator ulincikise emlonyeni wenkomo yakho bese uyashutheka ngobunono uyisa ngakwesingezansi sengemuva
 • Qhubeka uthambise okokushutheka kuze kuba usuliphushele lafika kuzindingilizanazengaphandle lethunjana
 • Sebenzisa umunwe ophakathi ophakathi kwesithupha sakho kanye nophakathi nendaw,dududlela ingaphakathi lethunjana uluphushela ngaphakathi ingaphadle kuze kuvele okuyizindilingana/amaringi
 • Donsa ngesinono okokushutheka okwaziwa nge-Applicator okuzokwenza intambo isale ilenga uzobe usuqedile
 • Uma selisendaweni yalo akufanele ulizwe ngaphakathi kuwe, uzokwazi ngaleyondlela ke ukuthi selisendaweni efanele
 • Hlamba izandla zakho futhi manje

Hlamba izandla zakho futhi manje

 • Ulifaka kanjani ithemponi elaziwa nge non-applicatot
 • Qaqa ithemponi bese udonsa intambo esinqeni sethimponi, bese ulibamba kahle uqinisekise ukuthi liphephile
 • Sebenzisa isihloko somunwe wakho ukulawula ithemponi ukuze liye endaweni yalo, bhekisa phezulu kepha ngasemuva ngalapho kukuncanyana ngakhona.
 • Uzokwazi ukuthi ithemponi lisendaweni yalo uma ungasalizwa. Uma kuwukuthi usalizwa ungadinga ukuthi uphinde futhi uthi ukulidudula okanye ukuliphusha ukuze lizohlala endaweni yalo.
 • Kwesinye isikhathi ukukhwehlela nje okuncanyana kuyasiza ukukhulula ama-masela enkomo yakho kuphiinde kuqinisekise ukuthi ithemponi lihlezi kahle endaweni yalo.

Lokhu kungahluka kusukela ezinsukwini ezi-2 kuya kwezi-5 futhi kungenzeka kuze kufike kwezi-10.

Bheka ividiyo yethu yanyangazonke emayelana nemijikelezo okanye isayikili ukuze uzothola olunye ulwazi.

Ezinye izinhlobo zemikhiqizo yamaphilisi okuhlela zingehlisa ukugeleza khathi usesikhathini okanye zinciphise isikhathi osithathayo khathi usesikhathini. Udokotela wakho okanye unesi uzokutshela lokhu khathi nibonana.

Kuncane kakhulu ongakhetha kukhona.Uhlobo lwethu lwamathemponi akwa-Lil-lets amakhulu aziwa ngama Super Plus amunca kakhulu akahle ukubhekana nokugeleza okukhulu khathi usesikhathini. Uma uncamela ukusebenzisa lawo aziwa ngama- Applicator, amakhulu aziwa ngama- Super awokunye okuhle kakhulu ongakhetha kukhona ubhekene nokugeleza okuphakathi nendawo kuya kokukhulu.

Noma kungenzeka ungafuni ukukwenza lokhu ngalesisikhathi, kepha ukuzelula nokuthi okanye ukunyakazisa umzimba kungakusiza ukuthi unciphise ukungazizwa kahle kanti futhi nokudla okunempilo kuyaziwa ekusizeni ukuqeda okanye ukunciphisa izinhlungu.Okunye okungasiza ukuthi uzithokozise ngokuthi ungene emanzini kubhavu okanye uhlale esihlalweni esintofontofo (usofa) ugone ibhodlela lamanzi afudumele.

Uma konke lokhu kungasizi, Ikhemisi, elingumakhelwane wakho okanye eliseduzane lingakusiza ukuthi bakuyalele ukuthi yini engakusiza ukuqeda lezizinhlungu.

English

CHOOSE YOUR
LANGUAGE

Language:

SUBMIT