Ngingabhekana kanjani nalokhu?

Ukuya kwendokazi yakho kokuqala kuyinto ebaluleke kakhul empilweni yakhe, kodwa kungaphinde kuthuse kuphinde kube negidigidi. Ngesikhathi kwenzeka lokhu kubalulekile ukuthi umenze azizwe esekulungele futhi azi ukuthi kuzokwenzakalani kuye.

Xoxa ngesayensi

Noma kuzwakala kuyinto esobala okanye ecacile uma uyisho kepha kufanele ukuthi ukhulume ngayo ukuze acaciseleke mayelana nokuba sesikhathini nokuthi kuyinto eyenzaka kanjani iphinde iqhubeke kanjani kanye nokulahleka kwegazi khathi kuqhubeka lokhu. Sinalo lonke ulwazi oludingayo ukukusiza ukwazi ukuchaza konke lokhu. Kwincwajana yesandla yabasakhula eyaziwa nge-Teen Handbook. Uma edinga ukwazi ngaye mchazele ngesigaba sethu sabasakhula esaziwa nge-teen section esihlanganise zonke izeluleko ezithinta umzimba wakhe.

Msize umenze azizwe ekulungele

Enye yezinto ezixaka iningi lamantombazane ukuqala ukungena esikhathini uma bengekho ekhaya okanye besesikolen. Ngokujwayelekile ukugqoka izivikela kungcola ezikhindini zangaphansi okanye amalayina nsukuzonke kuyasiza kwenze abe nokuzethemba, kuyasiza kuqede uvalo lokuthi engazithola esengena esikhathini engalindele.

Kuwumqondo omuhle futhi ukuthi umnike amaphedi/imisubelo ukuthi ayiphathe uma eya esikoleni. Kwa Lil-lets sinohla olusansomi oluncanyana olwakhiwe kucatshangwa abesifazane abasebancane abanemizinjana emincane.

Ngabe ikhona iminyaka ebekiwe ukuthi abangaphansi kweminyaka ethile abakwazi ukusebenzisa amathemponi?

Kayikho iminyaka ekaliwe lapho osaqala ukuya esikhathini engeke akwazi ukusebenzisa amathemponi izizathu zempilo. Kodwa kungakuhle ukuthi bakuqonde ukugeleza kwabo enyangeni kanye nangendlela aya ngayo esikhathini ukukhetha kulezi zivikeli.

Ngabe kukhona okunye okufanele kwengezwe?

Kujwayelekile ukuthi uma esesikhathkini kuthathe amasonto, fithi kuhle ukuthi nicobelelane ngolwazi naye ukuze ezokwazi ukuthi alindeleni. 

Imiphi imibuzo angayibuza?

 • Ngabe ngozoqala nini ukuya esikhathini?
 • Ngabe wonke amantombazane aqala onyakeni ofanayo?
 • Ngabe ngizokopha kangakanani?
 • Ngabe kukhona ozokwazi ukuthi sengiqalile ukuya esikhathini?
 • Ngabe kubuhlungu ukuya esikhathini?
 • Ngabe kuthatha isikhathi esingakanni uma umuntu esesikhathini?
 • Ngabe ngizoya kangaki esikhathini?
 • Ngabe imiphi imikhiqizo okufanele ngiyisebenzise?
 • Ngiyisebenzisa kanjani lemikhiqizo futhi kufanele ngiyshintshe kangaki?
 • Ngabe ngingazivocavoca okanye ngibhukude uma ngisesikhathini?
 • Uma uzibuza ukuthi ungayiphendula kanjani lemibuzo, siye sakuthinta konke lokhu kwimibuzo eyi-10 ehamba phambili ebuzwa ngamantombazane

Mkhombise imikhiqizo

Kulula ukukhohlwa ukuthi akakaze abone ukuthi ngaphambilini iphedi/umsubelo umi kanjani.

Uma usulithengile iphakethe lawo, mkhombise ukuze ezokwazi ukulikala aphinde alisuse emva kokulilinganisa.

Lokhu kufanele kumnike ukuzethemba ukuthi azenzele ngesikhathi esilandelayo, uma nkobabili ningakwazi ukuthi nixoxe ngalokhu, ibhukwanyana lethu lesandla labasakhula elaziwa nge-Teen Handbook, liyachaza ukuthi ulisebenzisa kanjani iphedi/umsubelo, lelibhuku engalibheka okanye engalifunda ngesikhathi sakhe.

Lokhu kuyafana namathemponi njengoba kungadida, ikakhulukazi njengoba etholakala ngezindlela ezimbili ilawo anokokushutheka aziwa nge-applicator kanye nalawo angenakho aziwa ngama- non applicator.

English

CHOOSE YOUR
LANGUAGE

Language:

SUBMIT