Uma uqala ukuthomba maningi amakhemikhali aziwa ngamahomoni ashintsha umzimba aphinde adale ukungaqondakali, ngalokhu kungaba isikhathi esinzima kowesifazane osemncane kanye nakubazali bakhe. Sihlanganise uhlelo lwezifundo ezingasiza bakwazi ukubhekana nalesisikhathi esibalulekile kepha okunzima ukubhekana naso/

English

CHOOSE YOUR
LANGUAGE

Language:

SUBMIT