Uthi bewazi nje amabele womabili kawafani? Uthi bewazi ukuthi kujwayelekile ukuthi elinye ibele likhule ngaphambi kwelinye,kwezinye izikhathi ashiyane ngezinyanga nje? Akujwayelekile KEPHA kuyinto nje ejwayelekile.

Uthi uke wawubona nje ushintsho emzimbeni wendodakazi yakho, esifubeni uma kuwukuthi ubonile kawukho umbuzo, uzodliwa unembeza ikakhulukazi uma abangani bakhe sebeqalile ukukhuluma ngalesii sihloko esikoleni. Kungani ungamubuzi ukuthi useke wacabanga ngokugqoka ubhodisi, okanye okwangasenhla okumisise okwesikijana esincane okwaziwa nge-Crop top? Uma ethi yebo, yenza usuku lwalokho umthathe nothenga izimpahla ukuze ezozama okanye alinganise izinhlobo ezahlukahlukene kanye nosayizi abahlukene. Uma ethi chabo mtshele ukuthi akwazise uma esefisa ukuthola lokhu futhi ungakujabulela ukumthatha ayothola lokhu.

Ukuphuma kukadoti kuvamise ukuthi kuqale ezinyangeni ezi-6 kuya kwezi-12 ngaphambi kokuthi uye esikhathini, kepha ngeke kwathusa uma ungazi ukuthi kuyini. Mazise ukuthi kuyinto ejwayelekile njengoba kunoguquko kumbala kanye nobunjalo baloluketshezi, ngokuqhubeka kwenyanga. Mthengele izivikela kungcola zezikhindi zangaphansi/amaliyina njengoba lokho kusiza ukukhulisa ukuzethemba. Amalayina amancanyana akwa Lil-lets asansomi mafushane futhi afingqene afika egoqiwe ngalinye ukuze ezohalala kahle ngokwahlukana futhi efihlekile esikhwameni sakho sezincwadi zesikole.

Akuthusi ukuthi indodakazi yakho iyezwela ingcindezi yokushefa. Ontanga kanye namakhava amaphephabhuku amantombazane aveza abesifazane begundile ngakho amantombazanyana aneminyaka eyi-10 ubudala acabanga ukuthi ukugunda kuwusiko. Noma ngabe uyavuma okanye uyaphikisana nalokhu kubalulekile ukuthi azi ukuthi ukukhula kwezinwele kuyinto ejwayelekile futhi kulungile ukuzigcina.

Uma ungathandi ukuthi asuse uboya, mhlampe vuleleka umenze akhethe, okanye umtshele ukuthi kawukuthokozeli ukususa kwakhe uboya/izinwele njengamanje, nizobuye nikhulume futhi ngalokhu ezinyangeni ezi-6 ezizay.

Uma ucabanga ukuthi akulungile muphe amacebo okanye amasu okuthi engabususa kanjani uboya/ ngohlelo lwemithi olubizwa nge-wax okanye ukushefa konke angakudingi.

Yebo uqinisile, kakukuhle khona, Njengoba ukubukeka kwakho kubalulekile njengoba uqala uthomba ukuba amabala ebusweni nawo angaqala(mhlampe avele ebusuku)!

Iizndaba ezinhle ilezi ezithi mining imikhiqizo ekhona ezimakethe yokunakekela isikhumba sakho futhi iyasebenza!

Mazise.

Lona ngumbuzo ojwayeleke ngempela, ngoba kuwuphawu olujwayelekile ukuthi ukuya esikhathini kokuqala kusendleni. Zivocavoce kancane okanye ibhodlela lamanzi afudumele lingasiza. Uma ungasizakali akubulali ukuthi uzame amaphilisi wezinhlungu kodwa umqaphele okanye umbheke.

Nalokhu ke kuyinto ejwayelekile.Ukuba sesikhathini kungaba into engaqondakali ikakhulukazi eminyakeni lapho usndsa kuqala. Inqobo nje uma ekwazi lokhu.

Uzama ukuthola isilinganiso okanye okuhlukanisa phakathi kokuqonda kanye nokuhlezi ukahle uma uzizwa uhluthuka okanye indlela azizwa ngayo ishintsha.Mqinisekise ukuthi ukushintsha kwendlela azizwa ngayo kudalwa ukunyuka kwamahomoni futhi kubalulekile ukuthi nikhulume ngokubhekana nalezi zinguquko,Noma kungakuhle ukuthi ungakuzamu lokhu khathi kusenzeka. Kubalulekile ukuthi ukuvumele ukuthi indodakazi yakho kayisazwani nabangani bayo basesikoleni yazi futhi ukuthi kufanele uxoxisane kanjani nayo okanye nabo mayelana nalokhu. Kuyamangaza ukuthi ukuseka kanye nokulalela kungadlala indima engakanani phinda ke futhi uphakamise imidlalo kanye nezintwana angazenza nabangani bakhe okungasiza ukuthi balibale nanganoma ikuphi ukungaboni ngasolinye.

Lona ngumbuzo ohamba phambili kakhulu ohlwini lwemibuzo kuhlelo lwethu olwaziwa ngokuthi ‘buza uVicki,ngengoba kubukeka sengathi iningi lomama licabanga ukuthi amadodakazi abo azosho uma kuwukuthi adinga izivikela kanti akunjalo iningi lamadodakazi livamise ukungazi ukuthi licele kanjani.

Siphakamisa ukuthi umhlanganisele isikhwanyana sokubalulekile esizoba namaphedi,okokusula,amalayina kanye nesikhindi sangaphansi esincane esiyisipele. Ungamthengela futhi iphakethe lamaphedi ozoligcina endlini yakhe ukuze azizwe ezimele. Kungenzeka ufise ukuzama amaphedi ethi kwa Lil-lets amancanyana aziwa ngama-Mini, enziwe aqoqeka aba mafishanyana ukuze anele imizimba yamantombazane asemancane. Okanye unamthengela okwabasakhula abasebancane kokuqala ukya esikhathini okwaziwa nge- Lil-lets Starter pack enemikhiqizo eminingi ekhethekile yakhe eza ngesikhwama sezinto zokuzinakekela esihle esikwaziyo ukuthi siphinde sisebenziseke.

Kulokhu esesikuzwile, ukubhukuda kanye namaholidi kuvamise ukuthi kube yizizathu ezenza amantombazane asebenzise amathemponi.Njengoba kungenazizathu ezibekwe abezempilo ezingadala ukuthi owesifazane okanye intombazane isebenzise ithemponi uma iqala ukuya esikhathini, amaphedi/imisubelo iyona encamelekayo uma esaqala ukuba sesikhathini kuze kuba uyajwayela ukuya kwakhe esikhathini.

Uma efisa ukuqala ngamathemponi, siphakamisa ukuthi umthengele uhla lwethu lwamathemponi amancane aziwa ngama-Mini amafishane futhi aqoqekile. Kubalulekile futhi ukuthi ukuveze ukuthi ukufaka ithemponi kuthatha isikhathi uziqeqesha ulungiselela, indodakazi yakho kufanele ijwayele umkhuba wokushintshanisa phakathi kwamathemponi kanye namaphedi/imisubelo.

English

CHOOSE YOUR
LANGUAGE

Language:

SUBMIT