MESEKE!USEYIBHOBHODLWANA.

Ukubona/ukukhomba ukuthi lena iminyaka yokukhula kungathusa, kufana nokutshela umama omusha ukuthi kuzofanele ashintshe ingane yakhe inabukeni kanye okanye kabili. Njengoba ukuthomba kuthatha indawo yakho, ikhemikhali eyaziwa ngamahomoni iqala yenze ibhobhodleyana lizizwe licikeka lokhu okuhlanganisa ushintsho emzimbeni, lokhu kungachaza ukuthi kungase kube khona ukungatholani kahle.

Amanye amantombazane abona konke lokhu njengophawu oluhle lokuthi sebezoba abesifazane abaphelele. Noma iningi lamantombazane liyaye lizibuze ukuth ngabe baphila kahle na, ikakhulukazi uma engowokuqala okanye owokugcina ekilasini ukuthi abone ukuthi uyathomba.

Okubaluleke kakhulu kulesisi seluleko ukuthi qinisekisa indodakazi yakho ukuthi wonke umuntu uhlukile ngakho wonke umuntu angabhekana noshintsho olwahlukile komunye ngesikhathi esihlukile kumngani wakhe.

Kwiningi lamantombazane, ukuthomba kuyaye kuqale eminyakeni eyi-11 kanye neyi12, kodwa kungenzeka kuqale esemncane eneminyaka eyi-8. Uphawu lokuqala kujwayele ukuthi kube ukuhlosa kanye nokuqala koboya emakhwapheni kanye naphakathi kwemilenze, yilapho ke emva kweminyakana kuyaye kuqale ukuthi angene esikhathini. Kungenzeka ke futhi kuqale esemncane eneminyaka eyi-8, kepha kwezinye izikhathi kuyenzeka kuze kube iminyaka eyi-18.

Ngizokwazi kanjani ukuthi usezoqala ukuya esikhathini?

  • Ukuhlosa/ukuqala ukumila kwamabeyana amancane
  • Ukuphumela koketshezana esikhindini esincane sangaphansi
  • Umzimba usuqalile uyashintsha indlela omi ngayo kanye nobukhulu
  • Ukuqala kokumila koboya emakhwapheni
  • Ukuqala kuzwakale iphunga emzimbeni
  • Izinwele ziyaqala zibe namafutha okanye zishelele
  • Ukushintshashintsha kwendlela umuntu azizwa ngayo
  • Ukuqala kwamaqhubu ebusweni kanye nasesifubeni kanye nagemuva ngasemahlombe
  • Ukuqala ubanjwe amajaqaba ngaseqolo, isesiswini kanye nasezinxonxweni

OLUNYE ULWAZI OLUBALULEKILE

Ngokuvamisile, lokhu kuwuphawu loguquko, kungenzeka kuqale eminyakeni emibili ngaphambi kokuthi aye esikhathini. Kungenzeka indodakazi yakho iqale iziqaphele kakhulu ukuthi ibukeka kanjani , izibuze ukuthi ingadinga nini ukuthi iqale isebenzise ubhodisi . Kungenzeka futhi abe namahloni ukuthi akubuze ngalokhu.

Engakuthokozela ukuchazelwa ngalokhu, ngakho ke menzise izinto ezinhle, njengokuthi umthathe nothenga ukuze ezokwazi ukuthi alinganise ubhodisi wakhe wokuqala.

Kungakuthusi uma indodakazi yakho inqaba ukulinganisa ubhodisi . Ngojwayelekile iningi lamantombazane likuthola kunzima ukuxoxa ngalokhu. Uma ethi chabo myekele , uphinde futhi umzame ngokuhamba kwezinyanga.

Ukuphuma kukadoti kuvamise ukuthi kuqale ezinyangeni ezi-6 kuya kwezi-12 ngaphambi kokuthi uye esikhathini, kepha ngeke kwathusa uma ungazi ukuthi kuyini. Mazise ukuthi kuyinto ejwayelekile njengoba kunoguquko kumbala kanye nobunjalo baloluketshezi, ngokuqhubeka kwenyanga. Mthengele izivikela kungcola zezikhindi zangaphansi/amaliyina njengoba lokho kusiza ukukhulisa ukuzethemba. Amalayina amancanyana akwa Lil-lets asansomi mafushane futhi afingqene afika egoqiwe ngalinye ukuze ezohalala kahle ngokwahlukana futhi efihlekile esikhwameni sakho sezincwadi zesikole.

Isisindo kanye nokusabela ukukhuluphala kungaba yingxenye yokuthomba, ngalesi sikhathi izinqulu ziyavuleka bese kuthi isisu sibe indilinga. Kubalulekile ukuthi indodakazi yakho yazi lezi zinguquko zikhomba ukuthi uphila kahle futhi unempilo ngakho kufanele akujabulele lokhu.

Ukuthomba yisikhathi esimatasatasa somzimba, kubalulekile ukuthi umtwana okanye indodakazi yakho idle ukudla okunempilo. Uma edinga ukuthi abambe umoya njalo maphakathi nezikhathi zokudla , kungangcono ukuthi wandise isikalo sokudla.

Nanoma iluphi uhlobo loboya/izinwele zomzimba zingenza angazizwisisa kahle uthole esefisa ukuzisusa ngokukhulu ukushesha. Esikhathini samanje amantombazane eninyaka eyi-10 ubuncane ayathanda ukwazi ukuthi bususwa kanjani uboya emilenzeni,emakhwapheni, kanye nasesithweni sangasese. Uma uthola ukuthi indodakazi yakho ingomunye walabo abathanda ukususa uboya , kepha isinqumo sokuthi abususe na kumele siphume kuwe. Uma uthi chabo , kunokuthi uvele nje ukuvale ukukhuluma ngalesisihloko, mthembise ukuthi nizobuye nikhulume ngalokhu ezinyangeni ezi-6 ezizayo.

Lungiselela ukuthi igumbi lokugezela kube yiyona ndawo ahlala kuyona kakhulu kuleminyakana elandelayo , njengoba ehluba futhi ubuhle bakhe sekuyiyonanto ebalulekile.

Uzoqala ajuluke kakhudlwana , adinge ukuhlanza izinwele zakhe kaningana kunasekuqaleni kungenzeka futhi ukuthi abe namabala ebusweni kanye nasemhlane. Ukuze wenze lesisikhathi kube esibalulekile (uphinde futhi wenze ukuthi angantshontshi izinto zakho) vumela indodakazi yakho ukuthi izikhethele izinto zokuzinakekela , bese umupha izeluleko kanye nezindlela ezinhle zokuthi angabunakekela kanjani ubuso, mazise ukuthi lokhu okungajwayelekile kwamabala kusengaqhubeka.

Leminyaka yokukhula okanye ukuthomba idala ukungaqondi esimweni somzimba kanye nendlela ocabanga ngayo.

Uma usukhohliwe ukuthi kwakunjani , uzojabula umzuzwana, aphatheke kabi umzuzwana, ngomzuzu olandelayo acasuke, ngale kokuthi azi ukuthi kuzokwenzakalani okulandelayo. Siphakamisa ukuthi umazise ukuthi uyazi ukuthi uzizwa kanjani ngalesisikhathi okanye ubhekene nani. Okanye uthi ukuma kuze kuba ukuthi amaphaphu asehlile kancane kuwona wonke umuntu.

Intombazanyana yakho iyakhula! Kungenzeka ukuthi usekhombisa ezinye izimpawu zokuthomba , ngakho yiba nengxoxwana naye (hhayi into enzima) mazise ukuthi kufanele alindeleni uphinde umnike imikhiqizo azoyigcina eshalofini ekhaya okanye esikoleni.

English

CHOOSE YOUR
LANGUAGE

Language:

SUBMIT