Kungabukeka njengokuthi bekuyimizuzwana nje eyi-5 eyedlulile lapho kade umsiza khona ecathula, manje ke njengabo bonke abazali kungenzeka uyazibuza ukuthi isiphi isikhathi esifanele sokuthi ukhulume nendodakazi yakho mayelana nokuthomba kanye nokungena esikhathini.

Uchaza kanjani ngokuya esikhathini kwindodakazi yakho, kubuyela emuva lapho kuba kuwena ukuthi ukwenze kwaba lula kanjani ukuthi nikhulume ngalesi sihloko nendodakazi yakho, kepha ke thina sikwenzele kwalula kulesi sigaba esigcwele ulwazi kanye nezaluleko kanye nezinsiz. Kungenzeka ukuthi ufisa ukumkhombisa uhla lwethu lwabasakhula lokhu okwenzelwe amantombazanyana amancane.

English

CHOOSE YOUR
LANGUAGE

Language:

SUBMIT